REGULAMIN SIŁOWNI SPARTA

 1. Siłownia SPARTA czynna jest codziennie: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-22:00, sobota – 9:00-14:00, niedziela i święta zamknięte.
 2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni w okresie wakacyjnym.
 3. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.
 4. Podstawą do korzystania z siłowni jest posiadanie aktualnej wpłaty.
 5. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 6. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 7. Wejście na siłownie możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym, oraz własnym ręcznikiem.
 8. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownie osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 9. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
 10. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na siłownie jakichkolwiek dodatkowych przedmiotów, np. urządzeń rejestrujących, szklanych naczyń i butelek.
 12. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz w innych miejscach na terenie siłowni.
 13. Rzeczy osobiste jak: portfele, saszetki, dokumenty, należy przechować w skrytkach znajdujących się w holu.
 14. Nie wolno w szatni pozostawiać rzeczy do dnia następnego.
 15. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 16. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 17. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 18. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 19. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.
 20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 21. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 22. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 23. Ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub obsługi siłowni
 24. Po skończonych ćwiczeniach należy ciężarki i pozostały sprzęt odnosić na swoje miejsce.
 25. Ciężary z gryfu należy zdejmować równomiernie z obu stron, aby nie nastąpiło przeważenie co grozi wypadkiem.
 26. Osoby ćwiczące ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 27. Siłownia SPARTA nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku ćwiczeń oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 28. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z siłowni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 29. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu siłowni.

 

Siłownia SPARTA